Är er kompetens redo att möta morgondagens marknad?

Kompetensbristen inom it och teknik är stor och företagen kämpar med att rekrytera nya kandidater samtidigt som de försöker behålla sina befintliga talanger. 

När organisationer saknar rätt kompetens blir det svårare att nå sina mål och få projekten levererade i tid. I förlängningen kan det även slå hårt mot bolagets tillväxt och rykte samt försvaga möjligheten att ta sig an nya kunder.

Det finns ingenting viktigare i en organisation än den samlade kompetensen. Därför måste chefer och ledare ständigt ha koll på företagets samlade kompetens för att snabbt kunna överbrygga eventuella kompetensgap, innan det påverkar lönsamhet och utveckling.

Kompetens är en färskvara och att lära sig nya saker genom hela arbetslivet är idag en självklarhet. Kompetensen utgör grunden inom en organisation. Självfallet är kunder och avtal viktiga, utan dem upphör behovet av det ni gör. Men utan kompetens avstannar allt.

Ändå är det många bolag som saknar en tydlig strategi för sin kompetensförsörjning. Företag som däremot har en uttalad strategi kring kompetensförsörjningen har också goda chanser att attrahera de bästa talangerna, vilket är direkt avgörande för att accelerera tillväxten och bygga långsiktig konkurrenskraft.

Medarbetarnas kompetens tappar värde

En undersökning från World Economic Forum visar att halveringstiden för en viss typ av kunskap minskar från 10-15 år till endast fem år. Det vi lär oss idag blir med andra ord endast hälften så mycket värt om fem år. Inom vissa områden, som teknologi, är halveringstiden blott två till tre år.

Dessutom behöver dagens arbetsföra personer fler kompetenser än någonsin tidigare. 2017 krävdes det i snitt 12-13 kompetenser för att klara av att utföra sitt arbete. Idag är motsvarande siffra 18. Det ställer givetvis stora utmaningar på såväl den enskilda individen, men även på chefernas förmåga att tillhandahålla kontinuerlig vidareutbildning för sina medarbetare. Då gäller det att kunna ställa om snabbt för att inte halka efter på den föränderliga marknaden, där slaget om de vassaste kompetenserna aldrig varit så tufft som idag.

Allting börjar med kompetensinventering

Som chef och ledare har du en central roll i att prioritera arbetet med er kompetensförsörjning samt att stötta dina medarbetares kompetensutveckling. För att nå långsiktig framgång måste era medarbetares kunskap utvecklas snabbare än konkurrenternas. Genom att investera i kontinuerlig kompetensutveckling på arbetstid kan ni matcha ert utbud av kompetens mot marknadens efterfrågan.

För att få grepp om bolagets samlade kompetens behöver ni göra en kompetensinventering, där ni till att börja med fastställer ert syfte.

Ni besvarar frågor som:

  • Hur ser er nuvarande kompetens ut?
  • Hur väl överensstämmer den med framtida behov? Vad efterfrågar marknaden?
  • Vilken medarbetare är mest lämpad att utföra ett visst projekt/uppdrag?
  • Ni tar fram ett ”bör-läge”. Vilka kompetenser bör ni besitta om sex månader eller inom ett år?
  • Hur ser ert kompetensgap ut?
  • Hur stänger ni kompetensgapet?

En nödvändig investering

När ni sätter fingret på vad ni vill uppnå med kompetensinventeringen blir det också lättare att tydliggöra värdet av att arbeta med detta. Då kan ni också motivera de kostnader som kan uppstå i arbetet med kompetensförsörjningen och motverka inställningen att det inte får kosta någonting. Men om det samtidigt innebär att ni kan spara mycket pengar, på exempelvis felrekryteringar och förlorade kunduppdrag, känns det troligtvis som en rimlig investering.

Fördelar med upskilling och reskilling

Det finns olika sätt att bygga konkurrenskraft inom verksamheten. Upskilling utvecklar och förädlar medarbetarnas nuvarande förmågor genom kurser, certifieringar och utmanande projekt medan reskilling innebär att tillföra medarbetaren ny kompetens som de i dagsläget saknar men kommer behöva i framtiden.

Genom att investera i up- eller reskilling berikar ni personalen med ny kompetens. Dessutom stärker ni hela organisationens samlade kompetensnivå. Ni bygger engagemang inom bolaget, minskar rekryteringskostnaderna genom internrekrytering och främjar intraprenörskapet.

I vissa fall kan det även vara läge att rekrytera helt ny kompetens för att stärka verksamheten med nya talanger.

Digitala verktyg underlättar arbetet

För att råda bot på kompetensbristen krävs mod att våga göra annorlunda och gå nya vägar. Satsa på nya metoder istället för att fastna i samma gamla tankemönster.

En förutsättning för att upprätthålla en effektiv kompetensförsörjning är att använda digitala verktyg som möjliggör en snabb och träffsäker identifiering av den samlade kompetensen. Då blir det även enkelt att synliggöra sitt kompetensgap och komma till insikt med vad ni behöver för färdigheter framåt för att bygga en konkurrenskraftig verksamhet.

Hur ser ert nuläge ut? Var vill ni vara om ett år från nu?

Ni möjliggör för medarbetarna att i en transparent arbetsmiljö visa sina ambitioner och framtida mål, vilket stärker engagemanget inom bolaget. Samtidigt har ni koll på er samlade kompetens och kan i tid motverka ett kompetensgap. Det gör er konkurrenskraftiga och redo att möta morgondagens marknaden med rätt kompetens.

Mattias Loxi
Krönikör

Mattias Loxi, är medgrundare av Cinode, den ledande SkillsManagement- plattformen i Norden. Cinode identifierar vilken kompetens ni har och vilken ni saknar.

Mattias driver Cinodes marknadsföring genom Sveriges mest populära blogg inom konsultbranschen och Skills Managementsamt det uppskattade nyhetsbrevet ”Veckans konsultnyheter”. Dessutom driver han Konsultpodden.