Svenska IT cheferna bedömer att behovet av kompetens inom analys och säkerhet kommer öka kraftigt

Tech-branschen utvecklas snabbt! När utvecklingen går framåt i sådan rasande takt ställs stora krav på kompetensutveckling. Det gäller att hänga med för både individer och organisationer för att fortsätta vara konkurrenskraftiga. Men inom vilka områden kommer det egentligen vara viktigt att satsa på kompetensutveckling de närmsta åren? Vi har låtit chefer och ledare inom IT-branschen säga sitt kring hur de tror att behovet av olika kompetenser/specialistområden kommer att förändras.

För att få en bild av hur efterfrågan på kompetens inom IT kommer att förändras de kommande åren gjorde vi på Wise IT tidigare under året en undersökning. Vi frågade chefer och ledare inom IT vilken eller vilka kompetenser de ser att de har störst behov av just nu, om 2-3 år och om 5-10 år. Bilden nedan illustrerar hur resultaten såg ut:

Genom att jämföra svaren på de tre olika frågorna får vi en tydlig bild av vilka områden chefer och ledare inom IT ser att behoven kommer att öka som mest. Några områden som tydligt sticker ut är ”Data & analys (inkl. AI och IOT)” och ”IT-/informationssäkerhet”. Inom dessa områden bedömer de tillfrågade cheferna och ledarna att behoven kommer att öka kraftigt jämfört med hur stort de bedömer att dagens behov är. Inom IT-/Informationssäkerhet väntas den största ökningen ske på relativt lång sikt (5-10 år). När det däremot gäller Data & analys (inkl. AI och IOT) väntas en rejäl behovsökning redan inom 2-3 år som sedan fortsätter öka även på längre sikt. Även inom området molntjänster spås ett stort behov de närmaste 2-3 år men därefter om 5-10 år ser tros behovet ha stabiliserat sig eller till och med minskat något.

Petter Berg, Konsultchef på Wise IT ser redan nu en stor förfrågan efter kompetens inom data och analys. Han är enig med cheferna och ledarna i undersökningen och tror även han att vi kommer få se ett växande behov som kommer vara riktigt stort redan inom 1-2 år. I takt med den pågående digitaliseringen ökar behoven av personer som arbetar med data och analys. Petter menar att pandemin har bidragit till att ge digitaliseringen en rejäl skjuts framåt och tror inte att behoven kommer att minska efter pandemin utan att vi snarare bara skyndat på utvecklingen. Ett typiskt exempel är e-handeln som fullkomligt exploderat under det senaste året och mycket tyder på att trenden med att handla online kommer att hålla i sig även när restriktioner i samhället minskar. Petter tror inte att vi kommer gå tillbaka till gamla mönster när pandemin är över utan att digitaliseringen av handeln bara gått snabbare än vad man tidigare trodde i och med pandemin.

Petter lyfter även att förstärkt IT-säkerhet är otroligt viktigt och något vi kan vänta oss stort fokus på framöver. Den ökade digitaliseringen ställer stora krav på säkerheten och det finns ingen anledning att tro att den utvecklingen skulle stanna av. Gällande molntjänster är det rimligt att behoven framförallt är stora under de närmsta åren då många organisationer väntas arbeta med att migrera till molnet och att behoven därefter stabiliseras.

På Wise IT ser vi en trend som tyder på att vi går från ett stort behov av generalistroller till ett större behov av specialister. I och med Tech-branschens snabba utveckling är det orimligt för en individ att hålla sig uppdaterad som generalist, istället nischar man in sig på ett specifikt område med djupa specialistkunskaper. För organisationer handlar det därmed om att bygga en IT-funktion bestående av en bred grupp specialister som kan komplettera varandras kunskaper för att tillsammans utgöra en stabil bas.

En fråga som är rimlig att ställa kopplat till det kraftigt ökade behovet är hur det ska täckas? Kommer vi att se en brist inom dessa områden framöver eller kommer kompetensutvecklingen på svenska arbetsmarknaden att hänga med? Det råder redan brist på mycket kompetens inom IT. I och med det fortsatt ökande behoven gäller det att organisationer i Sverige redan nu börjar planera för sin framtida kompetensförsörjning.

Hur kan du som arbetsgivare säkra att ert framtida kompetensbehov fylls?

Tiden går fort när man har roligt. 2-3 år springer ofta iväg snabbare än man tror när man jobbar på spännande projekt. För att säkerställa att ni har tillgång till rätt kompetens inom de närmsta åren gäller det att ni börjar förbereda er redan nu.

  • Var väl förberedda – håll en ständig dialog internt om hur ni ser att era framtida behov kan se ut. Genom att ha god framförhållning ger ni er själva bra möjligheter att slippa hamna i knipa längre fram.
  • Lägg upp en plan för kompetensutveckling – börja internt! Vilka personer som redan arbetar hos er skulle med hjälp av kompetensutveckling kunna fylla (delar av) det framtida behovet? Finns det några medarbetare som är särskilt intresserade av att få utvecklas vidare? Ta reda på vad varje medarbetare behöver och lägg tillsammans upp individuella planer.
  • Se till att ni är en lärande organisation – Kompetensutveckling är inget man blir klar med, utan det behöver finnas möjlighet för att hela tiden fortsätta lära sig nya saker och utvecklas. Arbeta för att skapa en miljö där kompetensdelning uppmuntras och är en naturlig del av vardagen. Kan ni hjälpa de som sitter på viktiga nyckel- eller framtidskompetenser att få möjlighet att föra vidare sina kunskaper till kollegor?
  • Hitta rätt partner för er – Vissa kompetenser är det troligt att ni behöver stärka upp genom att plocka in utifrån – antingen genom rekrytering eller konsulter. Se till att ni har en bra partner att hålla i handen som förstår era behov och är specialiserade på att hitta just de kompetenserna som ni behöver.