”Prestigelöshet och mod är nödvändiga egenskaper för att du ska vara en bra ledare” Mathias Linarfve

Begreppet ledarskap är brett och omdebatterat. Men vad definierar ett gott ledarskap? Vilken betydelse har egentligen ledarskap inom organisationer? Och vilka är framgångsfaktorerna för ett gott ledarskap? Vi har träffat Mathias Linarfve, VD för Wise IT. Han delar med sig av sitt perspektiv på ledarrollen och vilka framgångsfaktorer han anser behövs för att bli en bra ledare inom IT-branschen. 

Mathias menar att en viktig uppgift för ledare är att föregå med gott exempel och återge organisationens värderingar på ett tydligt sätt. Det gäller att förstå potentialen i att ha välmående och motiverade kollegor där alla gör sitt bästa för att dela kompetens och erfarenheter i syfte att skapa högpresterande team. En ledares uppgift är att säkerställa att organisationen utvecklas mot målen, såväl kortsiktigt som långsiktigt. Det ställer krav på att vara en bra och tydlig inspiratör och kommunikatör ur perspektivet att alla behöver förstå och känna ägarskap för sin roll, sina individuella mål såväl som för övergripande mål. Genom ett bra ledarskap kan organisationer uppnå sina mål, både på kort och lång sikt.

– Något som är underskattat och ibland ses som obekvämt tror jag är att ledaren behöver vara duktig på att följa- och följa upp. Att en medarbetare inte vet om någon bryr sig om vad hen presterat eller bidragit med senaste tiden är direkt söndrande. Feedback och återkoppling är något vi alla verkligen behöver träna på – det är ett så oerhört kraftfullt verktyg när det används på rätt sätt.

Ledarens uppgift är inte att vara bäst

Vidare poängterar Mathias hur viktigt det är att vara mänsklig. Oavsett vilken roll man har behöver man vara medveten om att det ibland kan gå fel och det är inte ledarens uppgift att vara bäst eller veta mest om allt. Transparens, självinsikt, att våga fråga samt fördela ansvar/mandat är därmed viktiga nycklar.

– Prestigelöshet och mod är nödvändiga egenskaper för att du ska vara en bra ledare. Du står på scenen hela tiden och du kommer att behöva fatta beslut, ibland sådana som är jobbiga. Ibland blir dessutom besluten fel vilket du då behöver stå för och vara beredd på att ändra dig.

Ledarskap i en hybrid verklighet

Ledarskap har länge kretsat kring att leda människor fysiskt på plats, men i takt med digitaliseringen och efter de gångna årens pandemi har hybridarbete blivit alltmer aktuellt. I den fysiska världen anser sig Mathias relativt väl veta vad och hur han ska bruka sitt ledarskap, men menar att den hybrida världen är mer komplex.

– Jag är fortsatt otränad och alltför oerfaren i hybrid världen för att avgöra om mitt sätt att arbeta och leda verkligen är bra och ger de resultat vi vill ha över en längre tid. Vissa delar såsom avstämningar och uppföljningar tycker jag blivit enklare att ”hinna med” medan andra delar såsom kultur, kollektivt lärande och förändringsledning har blivit svårare. Själv trivs jag bättre i det fysiska formatet men jag tror inte vi kommer gå tillbaka till såsom det var innan pandemin.

Han berättar att Wise IT ser att IT-specialister har en högre förväntan på hybridarbete när de väljer arbetsgivare, jämfört med vad andra yrkeskategorier har. Det innebär att organisationer behöver anpassa sig för att vara attraktiva som arbetsgivare.

– IT-specialister och ledare inom IT är generellt sett mer vana än många andra yrkeskategorier att arbeta digitalt, både som individ, i team och projekt. Just inom IT så arbetade man digitalt redan innan pandemin och är därför vana att nyttja verktyg och metoder för sitt arbete som lämpar sig väl i digitalform. Kanske är det därför hit vi ska titta när alla vi övriga vill utvecklas i vårt ledarskap när det gäller hybridmodellen?

Framtidens ledarskap

Mathias menar att kompetensbristen är en stor faktor som behöver tas i åtanke när vi tittar på hur framtidens ledarskap kommer att se ut. För att kunna konkurrera behöver företag fokusera på att hitta de bästa konsulterna och medarbetarna för respektive roll och inte vilka som bor inom tre mils radie från kontoret. Hybridarbete står som sagt högt upp på talangernas kravlista. Därmed behöver även ledarskapet vara anpassat till detta.

– Vad som är en större utmaning för exempelvis IT-chefen, tror jag, är att IT-avdelningen ofta utan ökade resurser förväntas leda arbetet med att skapa plattformen för ett effektivt hybridledarskap för övriga anställda.

Mathias tror att detta kommer innebära en del utmaningar, bland annat uppdaterad och förbättrad IT-säkerhet. Flera olika Saas-verktyg kommer behöva implementeras samtidigt som den ”gamla” fysiska verkligheten fortsatt måste fungera. Här kommer IT-avdelningen behöva mer resurser samt integreras med andra delar av företaget. Att vara ledare på en IT-avdelningen idag innebär att du är en frontfigur i framväxten av den nya hybridledaren.

Att växa in i ledarrollen

Med det sagt fastslår Mathias att rollen som ledare är något att växa in i. Han berättar själv att han i början av sin egen ledarkarriär saknade coachning, mentor och förebild och med facit i hand kan se att han i vissa fall brustit i sitt ledarskap.

– Ledare var mer en roll jag hamnade i oavsett om jag hade den formella rollen eller inte. Successivt har jag lärt mig hur jag bättre kan praktisera mitt ledarskap. Min framgångsfaktor har nog varit min talang för ledarskap, vilket gjorde att jag trots många brister i erfarenhet och know-how ändå gjorde det tillräckligt bra för att behålla förtroendet. Med åren, nu närmare 24 år som ledare varav +10 som VD, så har jag lärt mig hur jag konkret ska göra för att nå ut bättre med mitt ledarskap.

Sammanfattningsvis kan vi säga att som ledare är du beroende av att människorna som arbetar i organisationen är välmående och motiverade. Att se deras potential och möta dem i krav och önskemål, kan därför vara en avgörande framgångsfaktor för hybridarbete och framtidens ledarskap inom IT-branschen.