Ny undersökning visar: Livet som IT-chef är stressigt

Som IT-chef på dagens arbetsmarknad har man inget lätt uppdrag! De ansvarar för svåra frågor få andra förstår och ofta med begränsade resurser. GlobalConnect har tillsammans med Kantar Sifo genomfört en undersökning tittat närmare på IT-chefernas verklighet. Lärdomen från undersökningen – IT-chefens vardag är inte enkel.

Undersökningen visar att många IT-chefer upplever stress, så många som 44% av respondenterna. För de IT-chefer som inte sitter i ledningsgruppen var stressen ännu högre, så hög som 48%. Ett slående fynd är att var femte respondent uppger att hen på grund av sitt jobb blivit en sämre partner eller förälder. Lika många upplever sömnproblem. Det är nog många som kan känna igen sig i känslan av att ha svårt att släppa jobbet. Bland IT-cheferna är det hela 60%.

Därför upplever IT-cheferna stress

Vad är det då som gör att 44% upplever stress i sina arbeten? Tre av de vanligaste orsakerna visade sig vara:

  • Bristande säkerhet – Det handlar om en oro för säkerheten kring affärskritisk data samt bristande skydd genom tex brandväggar, intrångsskydd, virusskydd mm.
  • Daterade lösningar – Handlar om bland annat återkommande störningar i nätåtkomsten och att de arbetar i miljöer som inte upplevs framtidssäkrade
  • Fel förutsättningar – handlar framför allt om att budgeten och de ställda förväntningarna inte upplevs matcha varandra.

Cheferna jobbar över uppemot 6 veckor per år

Undersökningen visar på skrämmande siffror gällande IT-chefernas övertidsarbete. På privata företag arbetar IT-chefer 250 timmar övertid per år, vilket motsvarar 6 normala arbetsveckor. De största anledningarna till de höga övertidstimmarna är framför allt störningar i nät och bristande resurser för drift. En relevant fråga kopplat till detta är då om IT-cheferna upplever att de har en lön de är nöjda med som kan kompensera för all övertid. Nästan en fjärdedel av respondenterna uppger att de är missnöjda. En stor andel av de som inte känner sig nöjda arbetar i den offentliga sektorn och sitter inte i ledningsgruppen. Regina Donato Dahlström, CEO GlobalConnect Sverige, kommenterar resultaten så här:

– Vi vet att många IT-chefer jobbar i en tuff miljö med hårda krav på service och jour. Men att så många känner stress på jobbet och dessutom upplever att jobbet går ut över deras privatliv, är i sig alarmerande. Dessutom är vi överraskade över de 250 timmar övertid som IT-chefer inom privat sektor jobbar enligt vår undersökning. Det betyder ju i grunden att de inte har några semester.

Vill du ta del av hela rapporten så finns den att ladda ner här.